Làm sao để học ngôn ngữ tốt hơn bằng hệ thống viết nhật kí bullet journal?

  1. Important dates — những ngày quan trọng :
  • Kể về hoạt động của bạn tại câu lạc bộ tiếng Anh/ công ti/ trường lớp
  • Tóm tắt lại một bài viết/ bài báo hay
  • Viết về self-improvement (time management, quản lí stress, quản lí thời gian,….)
  • Tóm tắt lại một bộ phim

--

--

Tech, MedTech, PharmaTech, Optimized Lifestyle Enthusiast.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Linh Ho

Linh Ho

14 Followers

Tech, MedTech, PharmaTech, Optimized Lifestyle Enthusiast.